Szczegóły szkolenia / imprezy

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH oraz PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - najważniejsze zmiany oraz bieżące problemy i zagadnienia.
Kategoria: CIT/PIT/VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 27 / 150
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-10-12
Data zakończenia: 2023-10-12
Organizotor:  Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi


Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza na szkolenie online dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii w dniu 12 października 2023 r. (czwartek) w godzinach 10-15. 

Temat szkolenia: 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH oraz PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – najważniejsze zmiany oraz bieżące problemy i zagadnienia.


Wykładowcą szkolenia będzie Pan Tomasz Wojewoda - ekspert z zakresu prawa podatkowego, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Program szkolenia:


I. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych od 1 stycznia 2024 r.

1. Nowe regulacje w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
2. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych.
3. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT i JPK_PIT).
4. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
5. Wygaśnięcie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.
6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości kompensowania dochodów i strat z funduszy kapitałowych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych np. ze zbycia akcji (udziałów), pochodnych instrumentów finansowych itp.
7. Zmiany w zakresie udostępniania przez organy podatkowe zeznań rocznych za 2023 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


II. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych w 2023 r.

1. Nowe zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w przypadku wynagrodzeń wypłacanych kierowcom z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych.
2. Podwyższenie dla małżonków limitu kwotowego warunkującego możliwość opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem, do którego stosuje się stawkę 8,5%.
3. Zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
4. Zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.
5. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
6. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowy od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
7. Zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


III. Bieżące problemy i zagadnienia.

1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania 
PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
2.      Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
3.      Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
4.      Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
5.      Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
6. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, przypadki, gdy nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła.
7. Odpowiedzi na pytania uczestników.


IV. Podatek od towarów i usług.

1. Zmiany, od 1 stycznia 2024 r., w zakresie warunków do złożenia wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej oraz treści wniosku.

2. Zmiany, od 1 września 2023 r., dotyczące obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych i obligatoryjnych elementów takiej faktury.

3. Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2023 r.
a) Nowe zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej, w obrocie krajowym i międzynarodowym.
b) Doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania stawki 0% przy WDT w przypadku otrzymania z opóźnieniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa UE.
c) Uproszczenie zasad potrącania VAT naliczonego przy WNT (zniesienie wymogu otrzymania faktury od podmiotu zagranicznego).
d) Zmiany w zakresie rozliczania struktury sprzedaży.
e) Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
f) Zmiany dotyczące stosowania MPP.
g) Zmiany w zakresie sankcji VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

4. Zasady rozliczania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących zmniejszających i zwiększających VAT należny lub naliczony, formalne zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, zasady dokumentowania, terminy i warunki dokonania korekty, skonta itp.
5. Rozliczanie korekt zmniejszających i zwiększających z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników.Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania szkolenia.

1. Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych   i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail przed zajęciami z linkiem do szkolenia – 10 października 2023 r.
2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5
3. Liczba uczestników: do 150 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)
4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting
5. Link do szkolenia zostanie przesłany do uczestników szkolenia 11 października 2023 r.
6. Kontakt telefoniczny w razie pytań technicznych będzie wysłany z dostępem do szkolenia


Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca do 10 października 2023 r.

Opłaty za szkolenie

80,00 zł brutto – dla doradcy podatkowego
90,00 zł brutto – dla pracownika kancelarii


prosimy wpłacać na konto Świętokrzyskiego Oddziału KIDP:
05 1140 1124 0000 4004 3000 1023
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko doradcy,
- numer wpisu na listę doradców,
- szkolenie dnia 12.10.2023 r. 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 9 października 2023 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych  

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x